City Network Status

Emergency security notification

Vi har under gårdagen påbörjat genomföra en säkerhetspatchning i vår infrastruktur för City cloud.

Vi skickade ut igår följande till alla våra kunder i City cloud:
Det finns en säkerhetsrisk i Linux glibc (CVE-2015-7547) som i värsta fall kan tillåta en angripare möjlighet att köra kod på de drabbade servrarna har upptäckts av Google.
” Under dagen har vi arbetat med bedömning och lappa av kritiska system. Denna uppgift kommer att fortsätta under kvällen, natten och framåt. Under denna tid kan din molntjänster kan påverkas på följande sätt:
• API och kontrollpanelen kan vara onåbar.
• Prestationseffekter kan ses som virtuella maskiner är levande migreras mellan datornoder.
• Nätverkstrafikavbrott kan inträffa
• Virtuella maskiner kan i vissa fall behöva startas om.
Vi arbetar hårt för att minimera den tid dina tjänster påverkas.
Operativsystemen körs i varje virtuell maskin åligger varje kund att planera och genomföra behövs patchar, något som vi rekommenderar att du gör så snart som möjligt.
I princip alla Linux-distributioner påverkas och mer information kan hittas på varje distributions hemsida.”

Arbetet är pågående och i samband med pågående arbete uppstod det en driftstörning på virtuella servrar i Stockholm men denna ska nu vara åtgärdad och servrar i denna zon ska åter ha kontakt med sina nätverk igen.

Yesterday we sent out the following to all our customers in City Cloud:

A security vulnerability in the Linux glibc (CVE-2015-7547) that, at worst case, could allow an attacker to run code on the affected servers have been discovered by Google.
“During the day we worked on the assessment and patching of critical systems. This task will continue throughout the evening, night and onward. During this time, your cloud services may be affected as follows:
• API and control panel may be unreachable.
• Performance Effects can be seen as virtual machines are live migrated between compute nodes.
• Network traffic disruption may occur
• Virtual machines can, in some cases have to be restarted.
We are working hard to minimize the amount of time your services are affected.
The operating systems running in each virtual machine is the responsibility of each customer to plan and implement the necessary patches, which we recommend you do as soon as possible.
Virtually all Linux distributions are affected, and more information can be found at each distribution site. “

The work is ongoing and in conjunction with ongoing work there was a network malfunction of virtual servers in Stockholm, but this should now be remedied and servers in this zone will be in touch with their networks again.